Reglement

REGLEMENT VAN DE  34e OMLOOP VAN DE GLAZEN STAD

 1. De Omloop van de Glazen Stad hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op zondag 22 april 2018 georganiseerd door de stichting “Wieler Evenementen Westland” hierna te noemen de “organisatie” welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen van de overheden. Deze licentie, vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.
 2. Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 173 km bedraagt kan worden deelgenomen door ploegen van maximaal 6 renners en minimaal 4 renners. van de categorie Beloften en Elite met en zonder contract.
 3. De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU.
 4. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
  1. de reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie;
  2. de te volgen route.
 5. De wedstrijd wordt verreden in het kader van en volgens de regels van nationale vrije wedstrijden.
 6. Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats op zondag 22 april vanaf 9.30 tot 10.45 uur in de sporthal bij het sportcomplex Quintus Leeuwerik 1 te Kwintsheul tel 0174-294208. De rugnummers dienen door de ploegleider/deelnemer of diens gemachtigde te worden afgehaald op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders. Na afloop van de wedstrijd behoeven de rugnummers niet te worden ingeleverd, wel kunnen de licenties weer worden afgehaald bij de inschrijftafel.
 7. Verkleed en wasgelegenheid bevinden zich op de begane grond van de Quintus sporthal. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval in de daarvoor bestem vuilnisemmers te deponeren.
 8. De juryvergadering zal plaatsvinden om 11.30 uur in een van de zalen van de Quintus sporthal.
 9. De ploegleidervergadering zal plaatsvinden om 11.00 uur in een van de zalen van de Quintus sporthal. Hier zullen de ploegleiders, die de wedstrijd volgen, tevens de bescheiden voor de materiaal/volgauto`s ontvangen.
 10. De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven vanaf 11.00 uur op het parkeerterrein van de Quintus sporthal.
 11. De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 12.30 uur verkrijgbaar bij de organisatie bij de inschrijftafel en bij auto van de wedstrijdleider nabij de start.
 12. De deelnemers stellen zich om 12.45 uur op het parkeerterrein Vogelaer t.h.v. nr.5 op aanwijzing van de microfonist.
  1. Het tekenen van de presentielijst is voor de start verplicht
  2. Dit kan vanaf 12.00 uur tot 12.45 uur voor de start op voornoemd parkeerterrein
  3. Dit op aanwijzing van de jury (conform art.1.2.088)
 13. De start vindt plaats om 13.00 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte rugnummers. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd. Het verknippen van kaderplaatjes en/of rugnummers kan tot een geldboete leiden en betalen van de schade aan de organisatie.
 14. Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een radio-ontvanger) stellen de voertuigen uit de volgerkaravaan zich op in de het parkeerterrein aan de Vogelaer bij nr 5. Het meerijden in deze volgerkaravaan door niet-officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen eventueel na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidend politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd.
 15. De bezemwagen (is laatste wagen van de volgerkaravaan) is herkenbaar aan de tekst LAATSTE WAGEN en een bezem en een groene vlag.
 16. Op punten die gevaar kan opleveren, worden door de organisatie personen met een rode vlag geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.
 17. De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van de politie, jury en de door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of uitsluiting van de wedstrijd.
 18. De finish vindt plaats omstreeks 17.00 uur op de Vogelaer Kwintsheul t.h.v. nummer 7                                   Volgauto`s worden 300 m voor de finish L.A. afgeleid via de Marieendijk naar de sporthal.
 19. De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen.
 20. De huldiging van de eerste drie van de uitslag wordt direct na afloop gedaan bij de finish. De geldprijzen worden een half uur na het bekend maken van de uitslag uitgereikt in de kantine van                   Sportcomplex Quintus.
 21. Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden ingediend, mits binnen de daarvoor reglementair gestelde tijd, die daartoe bereikbaar is in de vergaderruimte van de jury.
 22. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
 23. Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de desbetreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.
 24. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden, de wedstrijdcommissarissen en bij organisatorische aangelegenheden de organisatie.
 25. Op de individuele uitslag is het prijzenschema D van toepassing. (Conform artikel 1.2.068.04).
 26. Voor de adressen van de dichtstbijzijnde ziekenhuizen verwijzen wij u naar een andere pagina in dit blad. De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van de rondearts, Dr. M. Plasmans en personeel van Evenementen EHBO Westland o.l.v. Dhr. Leo Jutte
 27. De ploegleider dient voorafgaande aan de ploegleidervergadering de licenties van de deelnemende renners van zijn ploeg en van hem zelf af te geven bij de rugnummeruitreiking. De ploegleider dient  bij de rugnummeruitreiking op een lijst  zijn mobiele nummer en handtekening te noteren. Ook naam/licentie soigneur en mecanicien dient te worden ingevuld.
 28. De neutrale materiaal service is in handen van de organisatie en wordt voorzien vanuit auto’s. Reservemateriaal verkregen van een van de twee neutrale materiaalwagen, dient binnen een half uur na afloop van de wedstrijd te zijn ingeleverd bij de desbetreffende wagen.
 29. De antidoping test vindt plaats na afloop van de wedstrijd in een door de organisatie beschikbaar gestelde ruimte in de permanence, conform het ‘Reglement Controle Antidopage UCI’.
 30. Het gebruiken van mobiele telefoontoestellen door de deelnemers is nadrukkelijk verboden
 31. Ploegleiderauto`s en andere volgers dienen volgens de route op blz. 18 zich naar de start te begeven, indien zij ergens anders starten dan in de startstraat riskeren zij een STARTVERBOD.
 32. Het inschrijfgeld dient op de dag van de wedstrijd contant te worden voldaan.
 33. Het is ten strengste verboden re rijden op trottoirs, paden of fietspaden langs de rijweg die geen deel uitmaken van het parcours.
 34. De organisatie hecht veel waarde aan het milieu en de omgeving De deelnemers worden geacht hier rekening mee te houden.
 35. Dit geldt vooral voor wildplassen. Het negeren hiervan kan een startverbod of diskwalificatie tot gevolg hebben.
 36. Er wordt gebruik gemaakt van digitale chipmeting. Alle deelnemers dienen aan de start te verschijnen met een geregistreerde transponder. Deze kunnen ook gehuurd worden bij de organisatie.
 37. Voor het parkeren van uw ploegleiderauto`s e.a. zijn drie parkeerplaatsen  aangewezen  door de organisatie; t.w. het terrein van Vita Pep aan de Vogelaar en het terrein van Autobedrijf Wittebrug aan de Heulweg. Auto`s van de Organisatie / Jury / Gasten  kunnen parkeren op het terrein van Sportcomplex Quintus. Op welke plaats u  moet parkeren staat op uw parkeerkaart.
 38. Tijdschema ( aantal minuten) tussen kop en staart van de wedstrijd wordt in samenspraak met de politie genomen.
 39. De verzorging is na ca 110 gereden km aan de Herenlaan, Maasland en word aangegeven d.m.v. borden.
 40. Voor verdere info verwijzen wij u naar onze site: www.omloopglazenstad.nl